1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Idea4fun Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Złotej Rybki 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, numer KRS: 0000765293;


2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:

 •  imię i nazwisko,
 •  adres firmowy,
 •  e-mail,
 •  numer kontaktowy,
 •  numer rachunku bankowego,


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 •  realizacji umowy sprzedaży i usług związanych ze sprzedażą produktów,
 •  w celach marketingowych poprzez tzw. mailing.


4. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.


5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w czasie realizacji umowy sprzedaży, w czasie realizacji usług związanych z przedmiotem sprzedaży oraz przechowywane przez okres 6 lat od dnia dokonania ostatniej czynności przetwarzania.


6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 •  zawarcie umowy sprzedaży produktów,
 •  wyrażenie zgody na otrzymywanie treści reklamowych i wykonywanie działań marketingowych.


7. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana w związku z realizacją umowy sprzedaży.


8. Posiada Pani/Pan prawo do:

 •  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 •  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 •  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 •  przenoszenia danych,
 •  wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 •  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


10. W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres Idea4fun Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Złotej Rybki 6, albo mailowy na adres: info@idea4fun.com.


11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.