Idea4fun Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze kierując się standardami europejskimi zawartymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Idea4fun Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Złotej Rybki 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, numer KRS: 0000765293;


2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:

 imię i nazwisko,
 adres firmowy,
 e-mail,
 numer kontaktowy,
 numer rachunku bankowego,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 realizacji umowy sprzedaży i usług związanych ze sprzedażą produktów,
 w celach marketingowych poprzez tzw. mailing.

4. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.


5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w czasie realizacji umowy sprzedaży, w czasie realizacji usług związanych z przedmiotem sprzedaży oraz przechowywane przez okres 6 lat od dnia dokonania ostatniej czynności przetwarzania.


6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 zawarcie umowy sprzedaży produktów,
 wyrażenie zgody na otrzymywanie treści reklamowych i wykonywanie działań marketingowych.

7. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana w związku z realizacją umowy sprzedaży.


8. Posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


10. W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres Idea4fun Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Złotej Rybki 6, albo mailowy na adres: info@idea4fun.com.


11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.